Năm 2019

Đây là tuần cuối cùng của năm 2019. Đã đến lúc Brian ngồi lại tổng kết lại di sản của năm 2018 của mình và